انزال زودرس شايعترين مشكل جنسی مردان

اگر بيماري اختلال نعوظ شايعترين بيماري جنسي مردان بالاي ۴۰ سال باشد، قطعا انزال زودرس شايعترين بيماري جنسي مردان زير ۴۰ سال است.

براي درمان انزال زودرس بايد به روانپزشك مراجعه كرد. روانپزشك بر اساس نتايج بررسي ھایی كه ميكند معمولا دو يا ھر سه روش درمان اصلي انزال زودرس را تجويز ميكند، يعني: س…س درماني، دارو درماني و روان درماني. روش س…س درماني چھار مرحله دارد.

در مرحله اول، فعاليت جنسي شروع شده و به صورت معمول ادامه مييابد.

در مرحله دوم، وقتي احساس انزال به فرد دست داد، فعاليت جنسي بايد فورا متوقف شده و بيمار بايد سرآلت تناسلي خود را محكم فشار دھد وبراي چند ثانيه نگه دارد تا احساس انزال از بين برود.

در مرحله سوم ، بايد براي حدود ۲ تا ۳دقيقه صبر كرد و سپس دوباره به فعاليت جنسي ادامه داد. اين مراحل بايد تا زماني كه دلخواه زوجين باشد، تكرار شود .انجام اين روش به تدريج باعث طولاني شدن زمان انزال در مرد ميشود.

در روش دارو درمانی، از داروھاي زيادي ميتوان استفاده كرد كه رايجترين آنھا انواعي از ضدافسردگيھا به نام مھاركنندهھاي اختصاصي بازجذب سروتونين مثل سرترالين، فلوكستين و پاروكستين ھستند. البته اين داروھا از طرف اداره نظارت غذا و داروي آمريكا براي درمان انزال زودرس تاييد نشده اند. البته بايد در نظر داشته باشيد كه ھر يك از اين داروھا ميتوانند عوارض خاص خود را به ھمراه داشته باشند. عوارضي مثل اختلالات خواب، مشكلات قلبي و غيره كه ھر يك به تنھايي ايجاب ميكند تا اين داروھا را تحت نظر پزشك مصرف شود.

يكي ديگر از روشھاي دارودرماني كه مي تواند در درمان انزال زودرس مفيد باشد، ماليدن ژل يا كرم ليدوكائين روي آلت تناسلي مذكر است كه از طريق كاھش احساس آلت تناسلي، باعث طولاني شدن زمان انزال ميشود. اين روش با قطع مصرف ليدوكائين، تاثير خود را از دست ميدھد. در روان درماني، خصوصا در كساني كه به س…س درماني و دارودرماني پاسخ مناسبي نميدھند، مشكل زمينه اي رواني فرد از طريق صحبت كردن و مشاوره بر طرف ميشود. اين روش ھم بايد توسط يك متخصص انجام شود.