مشکل هم اندازه نبودن سينه ها

هم اندازه نبودن سينه خانم ها

سینه بعضی از خانم ها هم اندازه نبوده و یکی از دیگری می تواند کوچک تر باشد. خیلی ها فکر میکنند که خطرناک است در صورتی که تنها یک حدس است و نمیتوان یقین پیدا کرد.

اگر در داخل سینه های شما توده وجود داشته باشد و این عامل موجب بزرگ شدن یکی از سینه های شما شده باشد، خطرناک است و باید به متخصص مراجعه کنید و تحت درمان قرار بگیرید تا این توده از بین برود و سایز سینه های شما یکی شود.

اما اگر سینه ها توده نداشته باشند و خود به خود بزرگ و کوچک باشند، دلیلی بر بیماری نیست و شما چون در دوران شیردهی هستید، بهترین روش برای متعادل شدن سایز سینه هایتان همان شیر دادن به روشی است که خودتان انجام دادید.