اولین خودروی نظافت شهری در سال 1930

اولین خودروی نظافت شهری

خودروی نظافت شهری
دست ساز در ۱۹۳۰