وقایع شب اول قبر از زبان مرده ای که زنده شد

وقایع شب اول قبر از زبان مرده ای که زنده شد

داستان کسی که مرده بود و اتفاقات شب اول قبر را دیده و پس از ان زنده شد.حال اون در مورد این شب صحبت هایی کرده است که در فیلم زیر میتواند گوش دهید و ببینید…